Архів Январь 2016 годa:
12516201_975266539211720_271877292_n

Так що ж за настрій такий?! Санки по мокрому асфальту не ковзають. Ялинка не пахне. Ціни кусаються до крові. Ще і в мандаринах кісточки. Демократія у нас гречана. Злочинний режим — чисто комікс. Будь-який кандидат на пост обридлого прем'єра — той же Яценюк, тільки в профіль. Європа дивиться ...

Íàöèîíàëüíàÿ êîìèññèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè îáÿçàëà ýíåðãîãåíåðèðóþùèå êîìïàíèè ðàçúÿñíèòü íàñåëåíèþ ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè ïîòðåáëåííîé ýëåêòðîýíåðãèè â ñâÿçè ñ ââåäåííûìè ñ 1 ôåâðàëÿ äâóõáëî÷íûìè òàðèôàìè íà ýëåêòðîýíåðãèþ.
Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå êîìèññèÿ ïðèíÿëà íà çàñåäàíèè.
Ðåãóëÿòîð ðåøèë íàïðàâèòü îáëýíåðãî ñîîòâåòñòâóþùèå ïèñüìà â ñâÿçè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè îáðàùåíèÿìè áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé, â êîòîðûõ îíè ïðîñÿò êîìèññèþ âíåñòè ÿñíîñòü â ýòîò âîïðîñ.
ÍÊÐÝ îáÿçàëà êîìïàíèè ðàçúÿñíèòü ïðèìåíåíèå äâóõáëî÷íûõ òàðèôîâ ñ ïðèìåðàìè ðàñ÷åòîâ ñòîèìîñòè ïîòðåáëåííîé ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ ðàçíûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ.
Êðîìå òîãî, êîìèññèÿ ðàñïîðÿäèëàñü â äâóõíåäåëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâèòü âñåì îáëýíåðãî â ÍÊÐÝ êîïèè áëàíêîâ ïëàòåæåê çà ýëåêòðîýíåðãèþ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðàñ÷åòîâ ïî íîâûì òàðèôàì.
Ïî èíôîðìàöèè êîìèññèè, ðÿä îáëýíåðãî åùå íå ïðèâåëè ñâîè áëàíêè â ñîîòâåòñòâèå ñ íîâûì ïîðÿäêîì ðàñ÷åòà òàðèôîâ.
"ß ïîëó÷èë îò "Êèåâýíåðãî" íîâóþ àáîíåíòñêóþ êíèæêó ñòàðîãî îáðàçöà", - ïðèâåë ïðèìåð ÷ëåí ÍÊÐÝ Âàëåðèé Êàëü÷åíêî.
Ãëàâà ÍÊÐÝ Ñåðãåé Òèòåíêî íàïîìíèë, ÷òî ðàçúÿñíåíèå ïîðÿäêà îïëàòû çà ýëåêòðîýíåðãèþ ñîäåðæèòñÿ íà ñàéòå êîìèññèè http://www.nerc.gov.ua/.
Êàê ñîîáùàëî àãåíòñòâî, â ÿíâàðå ÍÊÐÝ ïîâûñèëà òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ, êîòîðîå åæåìåñÿ÷íî ïîòðåáëÿåò áîëåå 150 êÂò-÷àñ ýëåêòðîýíåðãèè (áåç ýëåêòðîïëèò è/èëè ýëåêòðîîòîïëåíèÿ), à òàêæå áîëåå 250 êÂò-÷àñ (ñ ýëåêòðîïëèòàìè è/èëè ýëåêòðîîòîïëåíèåì) íà 30% ñ 1 ôåâðàëÿ.
Ïðèìåíåíèå íîâûõ òàðèôîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî äëÿ òåõ îáúåìîâ ýëåêòðîýíåðãèè, êîòîðûå áûëè ïîòðåáëåíû ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé (òî åñòü íà ïîòðåáëåííóþ ñâåðõ 150 è 250 êÂò-÷àñ ñîîòâåòñòâåííî).

Интересное явление в сфере энергосбережения мне удалось увидеть в нашем селе. Многие получили субсидии на газ и топят хаты теперь круглыми сутками так, что все форточки открыты. Ибо дома жарко, а лимиты выбрать нужно. Брала хата раньше 500 кубов газа в месяц, а ей дали субсидию в 700 кубов. ...

xs8ZTgR

Неординарні політичні події, якими  впродовж минулого року  переймалися українці, підштовхнули мене до написання даної статті. Розумію, що тільки ледачий, останнім часом, не висловлював свою думку з приводу, ганебної поведінки народних обранців, публічної лайки Авакова з паном Саакашвілі, ...

436с

Українську мову обмежували, забороняли і відміняли протягом останніх чотирьох сторіч. Офіційно - циркулярами, указами, законами, анафемами тощо. "Історична Правда" пропонує згадати, скільки разів за останні 400 років намагалися обмежити вживання української. --------- 1622 — наказ царя Михайла ...

бюджет1

Не будем спорить о том, как наш мэр подписал незаконное решение «выездной внеочередной сессии», проведенной 29 декабря 2015 года в 6 часов утра в здании райсовета АНД района. Борис Филатов сделал по этому вопросу соответствующее заявление. Конечно, по логике и закону, мэр должен был бы наложить ...

Karl-Marks-i-Fridrih-E`ngels

Смысл происходящего в Украине, и не только в ней, будет понятен, если вспомнить, что в XIX веке были предложены две модели социализма. Одну ‒ государственного социализма предлагали Маркс, Бисмарк и т.д. Другую ‒ демократического социализма ‒ анархисты, либералы, прогрессисты и социалисты, ...

sur62

Во всех нормальных странах интерес к политике и участие в ней – это признак здоровой общественно-политической активности индивида или группы населения. В Украине интерес к политике и участие в ней – это форма бегства от реальности, которое называется эскапизм. Украинская телевизионная ...

Архіви
Наші партнери
ГО «Нове бачення»

ГО «Сила Майбутнього»

ГО «Екодніпро Стандарт»

ГО «Суспільство проти свавілля»,

ГО «Характерник» м. Павлоград

Читати нас
Контакти
e-mail:

maidan-sicheslav@i.ua

т.: +380992161366