22 квітня 1928 року народився Володимир Шинкарук.


 

«Для створення «розумного» суспільного устрою треба привести всі суспільні відносини у відповідність до природи людини»

Доктор філософських наук, професор, академік НАН Украї­ни Володимир Шинкарук народився в мальовничому селі Гай­ворон Володарського району Київської області в сім'ї службов­ця.

1406114330_0З 1935 до 1941 р. навчався в Гайворонській, а потім у Воло­дарській середній школі. З початком війни в липні 1941 року сім'я евакуювалась до Воронезької, а потім до Челябінської об­ласті. В евакуації юнак закінчив 9-й клас загальноосвітньої се­редньої школи, а з поверненням до с. Гайворон — повну серед­ню школу й поступив на філософський факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка.

З 1950 до 1951 р. навчався на курсах підготовки викладачів суспільних наук при цьому ж університеті, а після їх закінчен­ня до 1968 року працював у ньому на посадах асистента, стар­шого викладача, доцента, професора, декана філософського фа­культету (з 1965 p.), завідуючого кафедрою етики, естетики та логіки.

У 1954 році В. Шинкарук захистив кандидатську дисертацію, а в 1964 році — докторську по книзі «Діалектика, логіка та тео­рія пізнання Гегеля». У липні 1968 року був прийнятий на робо­ту в АН УРСР на посаду директора Інституту філософії, де пра­цював до смерті. Одночасно з 1969 року В. Шинкарук був голов­ним редактором журналу «Філософська думка». Журнал публі­кував актуальні в науковому плані проблемні статті українських і зарубіжних філософів, зокрема, В. Горського, М. Дученка, П. Дишлевого, В. Іванова, С. Кримського, В. Куценка, М. Тарасенка та інших з проблем історії філософії, гносеології, філо­софських питань природознавства, розвитку науково-технічної революції, проблематики, формування особистості, духовної культури суспільства.

У 1969 році В. Шинкарук був обраний членом — кореспондентом АН УРСР, у 1978 році — академіком АН УРСР. Його заслу­ги визнавались і на «союзному рівні»: у 1981 році В. Шинкарук одноголосно обирається членом — кореспондентом АН СРСР.

З 1972 до 1978 р. В. Шинкарук був віце-президентом філо­софського товариства СРСР, головою правління його Україн­ського відділення. З 1984 року — голова правління товариства «Знання» УРСР, його президент, член президії правління Все­союзного товариства «Знання». У 1985 році В. Шинкарук був обраний депутатом Верховної Ради УРСР, у 1989 році - народ­ним депутатом СРСР, де працював у кількох депутатських комі­сіях.

В. І. Шинкарук — видатний український філософ, дослідник у галузі історії філософії, теорії діалектики, проблеми світогля­ду, теорії гуманізму, засновник нового наукового напрямку в Ук­раїні з філософських проблем людини. Йому належить понад 350 наукових праць, у тому числі 3 фундаментальні індивідуальні монографії, він є редактором і автором понад 20 колективних монографій. Ряд його праць видано за кордоном німецькою, англійською, китайською мовами. Ним підготовлено 7 докторів і 22 кандидати наук. Як директор Інституту філософії, В. Шинкарук спрямовував колектив на розробку актуальних проблем філософської науки.

За роки незалежності України змінив характер роботи інсти­туту у відповідності до світового рівня і сучасної структури фі­лософського знання. В інституті розширився фронт наукових досліджень, покращена їх тематична спрямованість, впровадже­но ряд нових філософських напрямків.

Під керівництвом В. І. ІІІинкарука в 1990-1991 pp. Товарис­тво «Знання» УРСР було реорганізовано в Товариство « Знан­ня» України — як незалежної держави — з новим статутом, зі зміною форм ідейного змісту діяльності. Ним розроблена мас­штабна програма діяльності Товариства в нових умовах — «Інте­лектуальний потенціал нації як основа реального прогресу в Ук­раїні », здійснюється велика робота по підвищенню ефективності інформаційно-освітянської роботи регіональних організацій То­вариства.

До фундаментальних монографічних досліджень В. І. Шинкарука належать: «Логіка, діалектика та теорія пізнання Гегеля», «Теорія пізнання, логіка і діалектика І. Канта», «Єдність діалек­тики, логіки та теорії пізнання».

В. Шинкарук був діалектиком і матеріалістом, розвивав діа­лектику як універсальний метод пізнання світу. Він був палким прибічником «реального гуманізму», парадокси втілення яко­го у практику «розвинутого соціалізму» гірко переживав як свою власну життєву невдачу. Понад усе філософ шанував людину, вирішення проблеми якої розглядав як основне завдання будь-якої філософської системи. Десятки, а може й сотні сторінок філософських текстів В. Шинкарука присвячені духовності лю­дини, формуванню наукового світогляду, високої моральної по­зиції.

Під керівництвом В. І. Шинкарука та при його безпосередній участі вийшли у світ 2 томи «Історії філософії на Україні», де освітлено розвиток української філософської думки від найдав­ніших часів до сучасності, книга «Філософія Г. Сковороди», де дається нове трактування філософсько-гуманістичних поглядів Г. Сковороди. Під редакцією В. І. Шинкарука та за його участю підготовлено видання українського «Філософського словника», де вперше у вітчизняній енциклопедичній літературі здійснена розробка україномовної філософської термінології, розкрито зміст наріжних філософських понять.

В. І. Шинкарук нагороджений багатьма державними ордена­ми і медалями. Він є лауреатом Державної премії України з на­уки і техніки, а також лауреатом премії НАН України ім. Мануїльського.

Помер В. Шинкарук у 2002 р.

Його називають «хрещеним батьком», патріархом сучасної української філософії. Вплив В. Шинкарука на філософське, культурне, духовне життя українського суспільства загалом у другій половині століття є беззаперечним. Неординарні ґрун­товні дослідження світоглядного змісту діалектики і категорі­альної структури світогляду дали можливість В. Шинкаруку «центрувати» всю багатовимірність предмета філософії на проблемі людини, її сутнісних сил і здібностей, духовного світу осо­бистості, поклали початок дослідженню філософії як форми ду­ховно-практичної самореалізації людини у світі її життєдіяль­ності, «як живу душу культури».

Одним із перших В. Шинкарук висунув і розвинув тезу про регулятивні функції духовних почуттів, духовного взагалі в люд­ському світовідчутті. Досліджував особливості світоглядних форм сприйняття майбутнього, таких як мрія, віра, надія. Ана­лізуючи специфіку світоглядного узагальнення і ідеалізації дійсності, він ґрунтовно показав глибокий діалектичний взає­мозв'язок світоглядного ідеалу з таким духовним почуттям, як любов. Істотним є внесок В. І. Шинкарука в розкриття гносео­логічного і соціокультурного змісту категорії віри, співвідно­шення віри, святості та інших духовних регулятивів людської життєдіяльності. Усе це величезною мірою актуалізує значи­мість теоретичної спадщини В. І. Шинкарука саме сьогодні.

Не афішуючи своє життєве кредо, В. Шинкарук жив і творив за принципом: «Працювати, працювати... помремо, тоді відпо­чинемо» . Володіючи великими організаторськими здібностями, вмінням об'єднати колектив для досягнення суспільно значи­мих цілей, В. І. Шинкарук заражав своєю творчою незаспокоєністю і захопленістю своїх колег, наполегливо і цілеспрямовано переконував у необхідності стверджувати гуманістичний пафос нової філософської ідеї, яка була осмислена і прийнята далеко не всіма не тільки серед професіоналів — філософів, але й відповід­них управлінських структур, можновладців.

Будучи яскравою і водночас надзвичайно простою і скромною людиною, В. І. Шинкарук своїм науковим і життєвим прикла­дом стверджував віру, надію і любов як сутнісні виміри люди­ни, гуманістичний пафос філософії добра і справедливості.

Джерело: subject.com.ua

 

Сподобалася стаття? Підпишіться на RSS.

Стаття прочитана 622 раз(ів).
 
Ще з цієї рубрики:
Коментарі до запису "22 квітня 1928 року народився Володимир Шинкарук."

Додати коментар
Тут ви можете написати коментар до запису "22 квітня 1928 року народився Володимир Шинкарук."

Увійти, щоб залишити відгук.

Архіви
Наші партнери
ГО «Нове бачення»

ГО «Сила Майбутнього»

ГО «Екодніпро Стандарт»

ГО «Суспільство проти свавілля»,

ГО «Характерник» м. Павлоград

Читати нас
Контакти
e-mail:

maidan-sicheslav@i.ua

т.: +380992161366